perjantai 19. elokuuta 2016

Tarjottavat ateriat

Kuva: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Elina Vanninen


Käsitelläänpä nyt alkuun päästyä myös muuta lain sisältöä, tällä kertaa ruokailun osalta.

----------------- >
Varhaiskasvatuslaki 1. luku 2 b §

1mom. Varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle on järjestettävä lapsen ravitsemustarpeet täyttävä terveellinen ja tarpeellinen ravinto, jollei muun kuin päiväkodissa tai perhepäivähoidossa annetun varhaiskasvatuksen luonteesta muuta johdu. Ruokailu on oltava tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu.
2 mom. Mitä 1 momentissa on säädetty, ei kuitenkaan koske kliinisiä ravintovalmisteita tai niihin verrattavia tuotteita, jotka korvataan sairausvakuutuslain nojalla, eikä myöskään ravintoaineiden kustantamista järjestettäessä varhaiskasvatusta saman perheen lapsille heidän omassa kodissaan.

-------------- < 

Sairasvakuutuslaki siis määrittelee ne ravintoaineet, joita varhaiskasvatuksessa ei tarvitse tarjota. Käytännössä nämä ovat jotakin ruoka-ainetta korvaavia tuotteita, esim. vakavaa maitoallergiaa sairastavan apteekista ostettava korvaava tuote voi olla tällainen. Normaali kaupasta ostettava äidinmaitovastike taas ei täytä tätä lain määritelmää, joten se kuuluu tarjota osana normaalia lapsen ruokaa.

------------- >

Sairausvakuutuslaki 5 luku 2 § 

1 mom. Korvattava kliininen ravintovalmiste ja perusvoide  
Vakuutetulla on oikeus saada korvausta kliinisen ravintovalmisteen kustannuksista, jos lääkäri on määrännyt valmisteen vaikean sairauden hoitoon ja valmistetta käytetään vaikean sairauden hoidossa korvaamaan tai täydentämään ruokavaliota tai sen osaa. Lisäksi edellytetään, että valmiste on hankittu apteekista tai sairaalasta ja sille on hyväksytty korvattavuus ja vahvistettu kohtuullinen tukkuhinta siten kuin 6 luvussa säädetään.
2 mom. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee soveltuvin osin kliinisiä ravintovalmisteita vastaavia tuotteita   

------------- <

Lainaukset kursiivilla:
Varhaiskasvatuslaki

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti