sunnuntai 14. elokuuta 2016

Pykäläviidakossa osa 2Edellinen kirjoitus käsitteli suhdelukuja päiväkodissa, ja nyt sitten jatketaan perhepäivähoidon osalta samasta asiasta.

Ihan aluksi pitää tietysti olla tieto siitä, milloin kyseessä on perhepäivähoito, koska laki ei tunne muita hoitomuotoja kuin päiväkodit ja perhepäivähoidon.

------------->

Varhaiskasvatuslaki 1. luku 1 § 
 3 mom Varhaiskasvatusta voidaan järjestää yksityiskodissa tai muussa kodinomaisessa hoitopaikassa, jota kutsutaan perhepäiväkodiksi.

------------<
Eli perhepäivähoitoa ovat myös ryhmikset, ryhmäperhepäiväkodit, parityöskentely jne. näillä taitaa olla monia nimiä eri puolella maata, mutta kaikki ovat siis perhepäivähoitoa, johon sovelletaan samaa lain osaa.

--------------->

Asetus lasten päivähoidosta 8 §

 1 mom Perhepäiväkodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää lasta mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat lapset, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa. Lisäksi voidaan hoitaa yhtä perusopetuslain mukaista esiopetusta saavaa lasta, perusopetuksen aloittanutta lasta tai sellaista kunnan järjestämässä osapäivähoidossa olevaa lasta, joka aloittaa perusopetuksen toimintavuotta seuraavana vuonna. 
2 mom Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, perhepäiväkodissa kaksi hoitajaa voi samanaikaisesti hoitaa enintään kahdeksaa lasta ja lisäksi osapäiväisesti kahta 1 momentin toisessa virkkeessä tarkoitettua lasta.
3 mom Erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa voi hoitaa samanaikaisesti enintään kahtatoista lasta.
4 mom  Kun perhepäiväkodissa hoidetaan samanaikaisesti useampaa lasta kuin 2 momentissa säädetään, tulee yhdellä perhepäivähoitajalla olla vähintään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain, sellaisena kuin se on voimassa tammikuun 1 päivänä 2013, 8 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus (Lähihoitaja)

-------------------<

Yksinkertasesti sanottuna, perhepäivähoitoryhmässä voi olla samanaikaisesti paikalla
       - 4 päivähoitolasta + 1esi- tai alkuopetuksessa olevaa lasta, jos hoitajia on yksi
       - 8 päivähoitolasta + 2esi- tai alkuopetuksessa olevaa lasta, jos hoitajia on kaksi
       - 12 päivähoitolasta, jos hoitajia on kolme

Kolmen hoitaja ryhmässä ei siis voi olla niitä esi- tai alkuopetuseen kuuluvia lapsia niiden 12 lapsen lisäksi, vaan jos hoidetaan kyseessä olevan ikäisiä lapsia, niin heidät tulee laskea kokonaissuhdelukuun, joka on siis se 12. Lisäksi kolmen hoitajan muodostamassa ryhmässä ainakin yhdellä hoitajista pitää olla vähintään lähihoitajan koulutus.

Lain mukaan myös hoitajien omat alle kouluikäiset lapset ovat osa ryhmää, silloin kun lasketaan suhdelukua. 

Huomioitavaa on myös se, ettei perhepäivähoitoa koskevassa 8§ puhuta mitään ryhmäkoon ylittämisestä, ei edes tilapäisesti tai lyhytaikaisest, kuten laki sanoo päiväkotien yhteydessä.


Lainaukset kursiivilla:
Varhaiskasvatuslaki
 Asetus lasten päivähoidosta

siniset lisäykset lakitekstilainauksissa kirjoittajan

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti